Livsmedelsgrossisternas hållbarhetsråd

Samordnad varudistribution

Med ambitionen att vara branschens samlade röst på hållbarhetsområdet bildades år 2019 Livsmedelsgrossisternas hållbarhetsråd. Rådet arbetar aktivt för att främja en hållbar samhällsutveckling samt utveckla branschens hållbarhetsarbete.

Mål och syfte

  • I dialog med intressenter proaktivt driva hållbarhetsfrågor där vi som grupp blir starkare än som enskilda organisationer. Det kan handla om lagstiftning, branschpraxis, kundkrav, krav på leverantörer etc. Det kan mynna ut i gemensamma ställningstaganden som blir transparenta på vår hemsida. Hållbarhetsfrågor inkluderar klimat, miljö och socialt ansvar. Med intressenter menar vi politiker, myndigheter, andra branschorganisationer, leverantörer, kunder, NGO:s etc.
  • Öka takten i hela branschens förflyttning mot en mer hållbar verksamhet.